Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim https://www.spostrowlubelski.org.pl


Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej.
• Dla informacji brak właściwej relacji.
• Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem.
• Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej, w tym tekstu, następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony.
• Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków.
• Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.
• Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów.
• Brak programowo określonego języka strony internetowej.


Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia: 04.12.2020 r.


Metoda przygotowania oświadczenia
Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Równiak oraz e-mail szkolapodstawowa@ostrowlubelski.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 85 20 006.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/


Informacje uzupełniające
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-01
Data publikacji strony internetowej: 2017-08.


Dane teleadresowe podmiotu publicznego
21-110 Ostrów Lubelski, ul. Partyzantów 26
tel.: 81 85 20 006
faks: 81 85 20 006
e-mail: szkolapodstawowa@ostrowlubelski.pl
strona internetowa: https://www.spostrowlubelski.org.pl


Dostępność architektoniczna
Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście do szkoły znajduje się także od strony boiska wielofunkcyjnego Orlik (otwierane okazjonalnie). Przy tym wejściu także jest podjazd dla niepełnosprawnych. Kolejne wejście, schodami w dół, prowadzi do szatni.
• Brak wind. Schody i korytarze spełniają normy szerokości, schody posiadają spocznik.
• Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
• Przy budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
• Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
• W budynku znajdują się dwie toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
• Sale lekcyjne dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo zostały zlokalizowane na parterze. 


Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
Aktualnie brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Aplikacje mobilne
Brak aplikacji mobilnych.

 

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.