Egzamin ósmoklasisty


Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Do egzaminu przystąpią uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty zamieszczonymi na stronie CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – TO WARTO WIEDZIEĆ

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.
Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:
•informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
•przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
•arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
•arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
•osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
•filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Z poważaniem
Katarzyna Równiak

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty


Wymagania egzaminacyjne
W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Wyniki konsultacji projektu wymagań egzaminacyjnych
Po analizie opinii, zespoły merytoryczne wprowadziły kolejne zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych. Wśród przykładowych zmian można wymienić:

w przypadku egzaminu ósmoklasisty:
• z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono Tędy i owędy Melchiora Wańkowicza,
• z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),
• z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną;
Arkusze egzaminacyjne
Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi na swojej stronie internetowej (www.cke.gov.pl) aneksy do informatorów. Jednak już dziś CKE przekazała informacje dotyczące najważniejszych zmian w formule arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów na egzaminach w 2021 r.
Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

Język polski
• Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
• Czas trwania: 120 minut.
• Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
• część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
• część 2: wypracowanie – 20 pkt.
• Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
• W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka
• Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
• Czas trwania: 100 minut.
• Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
• Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).
Język obcy nowożytny
• Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
• Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
• Czas trwania: 90 minut.
• Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
• Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.
Inne zmiany na egzaminach
• Określone zostały również zasady przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przez osoby kształcące się w szkołach wchodzących w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
Zadania dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Do 23 grudnia br. CKE ogłosi harmonogram przeprowadzania egzaminów w 2021 r.
Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje aneksy do informatorów o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r. z poszczególnych przedmiotów. W aneksach określone zostaną m.in. listy struktur gramatycznych na egzaminy z języków obcych, listy lektur na egzamin maturalny z języków mniejszości narodowych, mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
Do 31 grudnia br. zaktualizuje informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.
Więcej informacji o egzaminach na stronie: www.cke.gov.pl
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 www.gov.pl/attachment/8cac1c20-9892-4f05-ba3a-ff3f3658cfcd
załącznik nr 1 zawierający wymagania egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty obowiązujące w 2021 r. www.gov.pl/attachment/00442db4-afaf-4948-8361-0fd144fc41e3,

załącznik nr 2 zawierający wymagania egzaminacyjne na egzamin maturalny obowiązujące w 2021 r. www.gov.pl/attachment/db8bf31a-a322-47af-bc21-55ef55220749

[pobierz] 0.3 MB Prezentacja-egzamin ósmoklasisty zmiany w 2021 r.